Baca çekişini etkileyen unsurlar

Baca Yüksekliği
Baca çekisini etkileyen ana unsurlardan biridir.Bacadaki çekisi baca yüksekliği ile doğru orantılıdır.

Kazan Kapasitesi
Kazan kapasitesi büyüdükçe baca çapı ’da büyümektedir.

Baca Gazı Sıcaklığı
Baca çekisi sıcak gazın yükselmesi prensibi ile sağlandığından,baca gazı sıcaklığı arttıkça baca çekisi artar,ancak sıcaklıktaki yükseklik,düşük verimli kazan göstergesidir.Ortalama baca gazı sıcaklıkları 180-250 C aralığında olmalıdır.Yoğuşmalı cihazlarda baca sıcaklığı 45°C civarındadır.

Bacanın Isı Geçirgenliği
Doğal baca çekisi baca gazı sıcaklığının sıcak kalmasıyla mümkündür.Bacadaki ısı kaybı baca gazının soğumasına ve çekisindüşmesine sebep olur.Baca çekisinindüşmesi kazana yeterli havanıngirişini engeller.Yetersiz hava altında tam ve verimli yanma sağlanamaz.Tam yanmanınsağlanamadığında CO ve kurum oluşumuna neden olur.Baca yangınlarının sebebi bu kurumlarıntutuşmalarıdır.Baca gazı sıcaklığı yoğuşma sıcaklığının altına düşmesi durumunda baca içerisinde vecihaz içerisindeyoğuşma baslar.Yoğuşma suyu asidik özelliktedir.Özellikleodun, kömür ve fueloilyakan ocaklarda,yanma sonucu oluşankükürt oksitler su buharı ile birleşereksülfür asitlerioluştururlar.Bu asit hem baca içinhem de ocak için son derece aşındırıcı maddelerdir.
Gaz yakıtlı cihazlarda, baca gazı yoğuşma sıcaklığı düşüktür. Bu tip bacalarda yoğuşmasıkça
rastlanır,özellikle kagir bacalar da yoğuşmadan dolayı bacaların rutubetlenmesi,çürümesi ve nihayetbacanın çökmesigörülebilir.

Baca Gazındaki CO2 Oranı:
Bacadaki CO2 oranı arttıkça baca çekisinde artar.Ortalama CO2 yüzdeleri gaz yakıtlı cihazlarda 10,fueloil’de 13,atmosferik cihazlarda % 8 civarındadır.

Bacanın Konumu Ve Bağlantı şekli:
Baca çekisi en az direnç kaybı ile yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde bağlanmalı ve en azsürtünme kaybı yaratacak malzemeler kullanılarak inşa edilmelidir. Baca ısı geçişlerini azaltmak içinmümkün olduğunca dış ortamlardan geçirilmemelidir.